วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

              
              ประถมศึกษา (ย่อว่า ป.) เป็นลำดับการศึกษาขั้นที่ 2 ถัดจากอนุบาลและ แบ่งเป็น 2 ช่วงชั้น คือ ช่วงประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3 เรียกว่า ประถมศึกษาตอนต้น (มักเรียกสั้นๆว่า ป.ต้น) และช่วงประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 เรียกว่า ประถมศึกษาตอนปลาย (มักเรียกสั้นๆว่า ป.ปลาย)